QQ绿钻查询
查询绿钻等级、成长值、是否年费

接口地址: https://api.ahfi.cn/api/lvzuan

返回格式: JSON

请求方式: GET

请求示例: https://api.ahfi.cn/api/lvzuan?msg=1330903352

请求参数说明:

名称 必填 类型 说明
msg String 输入QQ号,如:1330903352

返回参数说明:

名称 类型 说明
level String 返回绿钻等级
QQ String 返回查询QQ
growth String 返回成长值
judge String 返回是否年费用户

返回示例:

{
  "code": 202,
  "msg": "查询成功",
  "QQ": "1330903352",
  "level": "6",
  "growth": "14904",
  "judge": "非年费"
}

错误码格式说明:

名称 类型 说明

代码示例: